יום חמישי, 11 ביוני 2015

אריה שפר מדווח על חמישה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו

אריה שפר מדווח על חמישה מכרזי נדל"ן ביפו


חמישה מכרזים לנכסי נדל"ן ביפו, פורסמו ע"י חברת עמידר השבוע.
שניים מהמכרזים כבר פורסמו בעבר, ועליהם נמסר מידע נוסף.
לגבי שאר המכרזים - נוסיף פרטים עם פרסום חוברת המכרז.1. מכרז חדש עמ/627/2015 למכירת נכס ברחוב אנדריוס, בלב יפו

גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7046/20/1
רח' אנדרוס מס' 4, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 67 מ"ר 

פרטי הממכר:
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 9 יחידות.
הנכס המוצע הינו בקומת קרקע ומסומן בתשריט כיחידה 1 בשטח של כ- 67 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה כלשהן במסגרת המכרז.

תשריט הנכס ברחוב אנדרוס 4, יפו

מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.
המבנה ברחוב אנדרוס 4, יפו
מחיר מינימום:
מחיר המינימום במכרז זה - 144,000 ₪ 
בתוספת מע"מ.
(כ- 170,000 ₪ כולל מע"מ) 

מועד הסיור בנכס:
הסיור בנכס יתקיים בתאריך 6.7.15 בשעה 10:00.
לכתבה על סיור המכרזים שהתקיים בנכסים - לחצו כאן

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת הצעות לנכס זה הינו 3.8.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

****************************************************

2. מכרז חוזר עמ/628/2015 למכירת גג עם ז"ב ברחוב ד"ר ארליך
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7023/87/6
רח' ד"ר ארליך מס' 17, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 16.40 מ"ר, וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2570 ובהתאם לאמור בתקנון המוסכם. 

פרטי הממכר:
המבנה ברח' ארליך 17, יפו
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 6 יח"ד.
הנכס המוצע בקומת גג, מסומן בתשריט כתת חלקה 1 ושטחו 16.40 מ"ר.
לנכס ההצמדות הבאות:
גג אסבסט בשטח של 74.10 מ"ר מסומן באות ו' בתשריט.
גג בטון בשטח של 172.30 מ"ר מסומן באות ז' בתשריט.
גג אסבסט בשטח של 26.60 מ"ר המסומן באות ט' בתשריט.
גג אסבסט בשטח של 18 מ"ר המסומן באות י' בתשריט.
כמו כן מוצמדות יתרת זכויות הבנייה בחלקה.

תשריט הגג למכירה ברחוב ארליך 17, יפו


לתיאור הסיור בנכס במכרז הקודם - לחצו כאן.

מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.
השכנים על הגג במהלך הביקור הקודם שנערך בנכס מטעם עמידר

מחיר מינימום:
מחיר המינימום במכרז זה - 1,764,000  בתוספת מע"מ.
(כ- 2,081,500 ₪ כולל מע"מ).
מחיר זה לא השתנה מאז המכרז הקודם, שהסתיים ללא הצעות.


מועד הסיור בנכס:
הסיור בנכס יתקיים בתאריך 6.7.15 בשעה 10:30.
לכתבה על סיור המכרזים שהתקיים בנכסים - לחצו כאן

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת הצעות לנכס זה הינו 3.8.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז - לחצו כאן.

****************************************************

3. מכרז חוזר ברביעית  עמ/629/2015 למכירת נכס הרוס ברחוב יפת 70, בלב יפו
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
9008/34/1
רח' יפת מס' 70, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 39.20 מ"ר, וכן צמידות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.

פרטי הממכר:
המבנה החזיתי ביפת 70, שמאחוריו הממכר במכרז
מדובר במכרז חוזר, לאחר ששלושה (!) מכרזים קודמים לנכס זה הסתיימו ללא הצעות.יש לציין כי מחיר המינימום במכרזים הקודמים היה גבוה משמעותית.
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 3 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת מרתף. ושטחו 39.2 מ"ר.

לנכס מוצמדות מדרגות בשטח של 3 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה כלשהן במכרז זה.
שימו לב לנאמר בחוברת המכרז:
ידוע לזוכה/מציע כי צדדים שלישים מחזיקים במפתחות הכניסה לרכוש המשותף המוביל לנכס והם מסרבים למסור מפתחות אלו.

למידע המלא על פרטי המכרז הקודם - לחצו כאן.
לחוברת המכרז הקודם- לחצו כאן.
לתיאור הסיור בנכס במכרז הקודם - לחצו כאן.
תשריט הנכס ברחוב יפת 70, יפו


מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.
הנכס המוצע במכרז ברחוב יפת 70 - מבט פנימי
מחיר מינימום:

מחיר המינימום במכרז זה - 195,000  בתוספת מע"מ.
(כ- 230,000 ₪ כולל מע"מ).
מדובר בירידה דרמטית מהמחיר במכרזים הקודמים שעמד על לא פחות מ- 312,000 
₪ בתוספת מע"מ!

מועד הסיור בנכס:
הסיור בנכס יתקיים בתאריך 6.7.15 בשעה 11:00.
לכתבה על סיור המכרזים שהתקיים בנכסים - לחצו כאן

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת הצעות לנכס זה הינו 3.8.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

****************************************************

4. מכרז חדש עמ/630/2015 למכירת גג עם זכויות בניה בצפון עג'מי, יפו
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
9013/34/6
רח' התפוח מס' 14, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 9.00 מ"ר, וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של 216.03 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף, תקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2660 ובהתאם לאמור בתקנון המוסכם.

פרטי הממכר:
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 6 יחידות.
הנכס המוצע בקומת גג, מעל קומת קרקע וראשונה ומסומן בתשריט כתת חלקה 6 בשטח של 9.00 מ"ר ועם ההצמדות:
גג בשטח של 207.03 המסומן בתשריט באות יד'.
גג בשטח של 9.00 מ"ר המסומן בתשריט באות טו'.
כמו כן מוצמדות יתרת זכויות הבניה בחלקה.

החלקים ברכוש המשותף המצוינים בצו הבית המשותף ובתקנון אינם משקפים את מצב הזכויות כיום, מכיון שתת חלקה 5 ביצע תוספת בניה בשטח של כ- 10.8 מ"ר על שטח הקרקע המשותפת הדרומית.
בעלי הזכויות בתת חלקה 5 התחייבו לתקן את צו הבית המשותף כך שישקף נאמנה את המצב החדש. מכך יועברו שטחים לתת חלקה 5 בקרקע הדרומית ובגג.תשריט הנכס ברחוב התפוח 14, יפו
מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.


המבנה ברחוב התפוח 14, עג'מי, יפו

מחיר מינימום:
מחיר המינימום במכרז זה - 766,500  בתוספת מע"מ.
(כ- 905,000 ₪ כולל מע"מ).


מועד הסיור בנכס:
הסיור בנכס יתקיים בתאריך 6.7.15 בשעה 11:30.
לכתבה על סיור המכרזים שהתקיים בנכסים - לחצו כאן

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת הצעות לנכס זה הינו 3.8.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

****************************************************

5. מכרז חדש עמ/631/2015 למכירת נכס ברחוב בן גמליאל, קרוב לשוק הפשפשים
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7072/21/4
רח' שמעון בן גמליאל מס' 8, פינת רח' אליעזר בן יוסי, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 17.61 מ"ר והכל בהתאם לצו הבית המשותף, התקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז. 

פרטי הממכר:
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 27 יחידות.
הנכס המוצע הינו בקומת קרקע ומסומן כתת חלקה 4 בתשריט.
לא נמכרות זכויות בניה כלשהן. 

תשריט הנכס בבן גמליאל 8 יפו


מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.
המבנה ברחוב בן גמליאל פ. אליעזר בן יוסי

מחיר מינימום:
מחיר המינימום במכרז זה - 78,500  בתוספת מע"מ.
(כ- 93,000 ₪ כולל מע"מ).


מועד הסיור בנכס:
הסיור בנכס יתקיים בתאריך 6.7.15 בשעה 12:00.
לכתבה על סיור המכרזים שהתקיים בנכסים - לחצו כאן

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת הצעות לנכס זה הינו 3.8.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

***********************************************
המידע בכתבה זו הינו ראשוני ולא מחייב את הכותב.
על התעניינים למכרז לבדוק את כל הנתונים בעצמם ובאחריותם.עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן 
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

תגובה 1:

 1. תודה אריה.
  שתי שאלות של מתחילן:
  1. האם הפיקדון שנותנים לעמידר חוזר אליך במידה והצעתך לא מתקבלת? אני מניח שכן אך רק מוודא זאת.

  2. מכיוון שברור שאי אפשר להגיש הצעות העומדות בדיוק על מחיר המינימום המבוקש כיצד ניתן לאמוד טוב יותר את ההצעה שצריך להגיש על מנת שסיכוייה יהיו טובים לזכייה, למשל על הדירה באנדריוס או בבן גמליאל?

  תודה

  השבמחק