יום שלישי, 24 במרץ 2015

חודש המכרז למגרש ברחוב יפת 133 ביפו

אריה שפר מודיע כי המכרז למכירת המגרש ברחוב יפת 133 שהוקפא עקב עתירה מנהלית, שב לשוקלהלן פרטי מכרז עמ/680/2014  למכירת מגרש גדול עם זכויות בנייה בלב רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/119,120,159
רח' יפת מס' 133, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר. כמו כן נמכרות זכויות בניה בהיקף של כ - 1,233 מ"ר שטחים עיקרים, שטחי שירות בשטח של כ - 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ - 617 מ"ר.
 


מחיר מינימום במכרז זה
מחיר המינימום במכרז זה עומד על סך של 10,210,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המגרש ביפת 133, יפו

פרטי  הממכרהנכס מהווה מגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר.

נמכרות במכרז זה זכויות בניה בהיקף של 1,233 מ"ר שטחים עיקריים, שטחי שירות בשטח של 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של 617 מ"ר.

יש לשים לב כי חלקים מחלקות 119 ו- 159 בגוש 7047 מיועדים להפקעה על פי התכנית ואף נרשמה הערה בדבר סעיף 19 בלשכה לרישום מקרקעין.

בחלקים מהמגרש נעשים שימושים שלא כדין ע"י צדדים שלישיים, מה שנקרא בעברית פשוטה: יש פלישות למגרש.

בחלק מהמגרש (בחלקה 120) ישנה חצר בשטח של כ- 194 מ"ר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכוח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש.
שימו לב לתיקון שמיד מגיע ומתייחס לטענת הדיירים המוגנים שמדובר ב- 295 מ"ר דווקא.

אי אפשר לקנות וישר להוציא היתר בניה - מימוש זכויות הבנייה יהיה, בין היתר, בכפוף לביצוע איחוד וחלוקה בהתאם לתכנית.

התיקון בתנאי המכרז - בסעיף 2.8
לאחק שהוגשה עתירה מנהלית ובוטל הצו, תוקן הסעיף הבא לזו הלשון:|
"ידוע לזוכה/מציע, כי בחלק מהמגרש (בחלקה 120) קיימת חצר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש (להלן: "החצר המוגנת").
במסגרת פסק-הדין נקבע, כי החצר המוגנת הינה בהתאם לתשריט שצורף להליך המשפטי.
על אף שהתשריט המקורי לא בנמצא הרי שבהתאם למסמכים שונים בתיק (לרבות צילום תשריט), שטח החצר המוגנת הינו   כ- 194 מ"ר.
שטח החצר המוגנת מסומן באופן מקורב בתשריט המצ"ב.
ידוע לזוכה/מציע, כי גבולותיה המחייבים של החצר המוגנת הינם  על פי פסק-הדין, וכי הסימון ע"ג התשריט המצ"ב הינו מקורב בלבד.
עוד ידוע לזוכה/מציע, כי הדיירים המוגנים ו/או חלקם טוענים ששטח החצר המוגנת הינו 295 מ"ר.
הזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה בעניין זה, לרבות באם יתברר כי גבולות החצר המוגנת שונים מאלה המצויינים בפסק הדין".


המועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון המעודכן להגשת הצעות הינו יום ג' 21.4.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן
למפות המפורטות של מכרז - 
לחצו כאן
הכותב הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה