יום חמישי, 1 בספטמבר 2016

קופ"ח מאוחדת מציעה שטח למכירה בבת ים

אריה שפר מדווח כי קופת חולים מאוחדת מציעה למכירה שטח דו מפלסי בשטח כולל של כ- 268 מ"ר ברחוב ירושלים בבת ים

מבנה ובו קופת חולים מאוחדת בת ים

קופת חולים מאוחדת (להלן: "מאוחדת") מזמינה בזה הצעות לרכישת הזכויות בנכס של מאוחדת, אשר משתרע על פני 2 מפלסים (קומת קרקע וקומת ביניים) ברחוב ירושלים 45 בבת ים, כאשר המפלס התחתון הינו בשטח רשום של 23.50 מ"ר ואילו המפלס העליון הינו בשטח רשום של 244.61 מ"ר. 
הנכס הנ"ל על שני מפלסיו, ידוע גם כתתי חלקות 9 ו- 13 בהתאמה ולפי העניין, בחלקה 195 בגוש 7149 (להלן: "הנכס").

יוסבר כי הנכס מורכב מתת חלקה 9 ותת חלקה 3, אשר חוברו פיסית ויחדיו שימשו כמרפאה של מאוחדת.
מובהר בזאת כי הנכס שימש כמרפאת מאוחדת וכי הינו נמכר במצבו "AS IS" כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ למעט המחוברים אליו חיבור של קבע.
להווי ידוע למציעים כי ההצמדה לתת חלקה 9 המהווה חלק מהנכס, של חניה בשטח של 9.20 מ"ר המסומנת באות כ' (להלן: "החניה"), אשר מוחכרת לתקופה של 999 שנים לה"ה גורביץ גרשון  וגורביץ ליזה (להלן: "גורביץ"), מועברת בימים אלה, בתמורה של 1₪ לאחייניו של גורביץ, ה"ה טוביה וישראל ברגר (להלן: "ברגר"), בעלי הזכויות בתת חלקה 47 חלקה 195 בגוש 7149.
במסגרת הליך זה, יתוקן צו רישום הבית המשותף באופן שתגרע הצמדת החניה מתת חלקה 9 כאמור ותועבר לתת חלקה 7. 
לפיכך ידוע למציעים כי החניה אינה מהווה חלק מהממכר נשוא מכרז זה, ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושאים אלו מטעמו של המציע, כלפי מאוחדת או מי מטעמה.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת מאוחדת בסכום של 100,000₪ (מאה אלף שקלים חדשים), כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ואשר תוקפה יהיה עד ליום 23.03.2017.
הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס של קופת החולים בבת ים
ביקורים בנכס
המציע רשאי לבקר בנכס בסיורים שייערכו ביום 08.09.2016  בשעה 10:00 וביום 11.09.2016 בשעה 10:00.


במסגרת הסיורים תינתן אפשרות למשתתפים בסיורים לשאול שאלות ובמידת הצורך, לפי שיקול דעת נציג מאוחדת ינתנו הבהרות והסברים. למען הסר ספק, מובהר מפורשות, כי לא יהיה בהבהרות ובהסברים שינתנו בעל-פה במהלך הסיורים כדי לשנות את האמור במסמכים ו/או להוסיף עליהם ו/או כדי לחייב את מאוחדת בכל צורה שהיא, אלא אם יועלו הבהרות והסברים אלו על הכתב על ידי מאוחדת
כמו כן, החל מיום פרסום המכרז בעיתון ובאינטרנט ועד ליום 18.09.2016 בשעה 12:00 המציעים רשאים לפנות לעו"ד מומי דהן בכתב, בקובץ וורד, באמצעות מייל office@gld-law.co.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו, לרבות בנושא הערבות בנקאית. 
יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפון 03-5618618.

לקבלת המסמכים המלאים - לחצו כאן


מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 29.9.16 בשעה12:00 

שאלות הבהרה: עו"ד מומי דהן במייל: office@gld-law.co.il

עלות ההשתפות במכרז: 250 ש"ח.

מועדי סיורים בנכס: 
ביום 08.09.16 בשעה 10:00 וביום 11.09.16 בשעה 10:00.


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

עוד על אריה שפר:

אריה שפר מקבל תעודת הוקרה בכנסת.
ספור ההצלחה של אריה שפר
וכאן אריה שפר כותב באתר סלונה
ספורי הנדל”ן של אריה שפר במגזין דה מארקר
אריה שפר הוא אחד ממתווכי העל בישראל
אריה שפר כותב בקפה דה מארקר
אריה שפר כותב באתר סלונה
אריה שפר בחברת שפר-צרויה נדל"ן
אריה שפר מול פייסבוק
אריה שפר והמועצה הישראלית לצרכנות
ואיך לימד אריה שפר את ערוץ הספורט פרק בנימוסים והליכות

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה