יום שני, 19 בספטמבר 2016

מכרז להשכרת נכס ברח' קהילת ניו יורק בדרום ת"א

חברת נתיבי איילון פרסמה מכרז להשכרת נכס בשטח מקורה של 860 מ"ר ועוד שטח שלא מקורה בשטח של 1,101 מ"ר, ברחוב קהילת ניו יורק 11, בדרום תל אביב

קהילת ניו יורק 11, תל אביב

מכרז מספר 20/16
שכירת נכס ברח' קהילת ניו יורק 11 בתל אביב-יפו

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לשכירת נכס ברח' קהילת ניו יורק 11 בתל אביב-יפו, הידועים כחלקות 136 ו- 145 בגוש 7069, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות. החברה תשכיר את הנכס למציע הזוכה במכרז לתקופה בסיסית בת 12 חודשים, עם אופציות שנתונות לחברה להאריך את הסכם השכירות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת. 
2. הנכס. השכרת הנכס בהתאם להוראות מכרז זה, מתייחסת לשכירת הנכס במלואו ובמצבו הקיים במועד פרסום המכרז "AS-IS" ללא כל מצג ו/או התחייבות מצד נתיבי איילון. 
מפת קהילת ניו יורק 11, תל אביב
3. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) החל מיום 22.9.2016, אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז שייאסף מהחברה כאמור לעיל בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. 
4. עיון במסמכים. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים". 
5. אסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה שבכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 7.11.2016 עד השעה 12:00.
תשריט הנכס להשכרה בקהילת ניו יורק 11, תל אביב
7. מפגש מציעים. מפגש מציעים יתקיים ביום 29.9.2016 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה בנכס עצמו (רח' קהילת ניו יורק 11 תל אביב-יפו). המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להעביר הודעה בכתב לחברה לצורך הרשמה למפגש, לפחות 48 שעות קודם למועד המפגש, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + מס' טלפון + כתובת דוא"ל + מס' פקס), וזאת באמצעות דוא"ל: ifata@ayalonhw.co.il או פקס שמספרו 03-6931234.
8. מחיר מינימום. תשומת לב המציעים מופנית למחיר המינימום הקבוע להגשת ההצעות במכרז. 
9. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

מפגש מציעים - 29.9.16 בשעה 12:00.
מועד אחרון לשאלות הבהרה - 27.10.16
מועד אחרון להגשת הצעות - 7.11.16 בשעה 12:00.
מחיר מינימום - 27,375 ש"ח לפני מע"מ.

לכל מסמכי המכרז - לחצו כאן
הזמנה להציע הצעות לשכירת מבנה ברחוב קהילת ניו יורק 11, תל אביב
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

עוד על אריה שפר:


אריה שפר מקבל תעודת הוקרה בכנסת.
ספור ההצלחה של אריה שפר
וכאן אריה שפר כותב באתר סלונה
ספורי הנדל”ן של אריה שפר במגזין דה מארקר
אריה שפר הוא אחד ממתווכי העל בישראל
אריה שפר כותב בקפה דה מארקר
אריה שפר כותב באתר סלונה
אריה שפר בחברת שפר-צרויה נדל"ן
אריה שפר מול פייסבוק
אריה שפר והמועצה הישראלית לצרכנות
ואיך לימד אריה שפר את ערוץ הספורט פרק בנימוסים והליכות

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה