יום רביעי, 11 בנובמבר 2015

אריה שפר מדווח על מכרז להשכרת 17 דירות בשכונת התקווה

17 דירות להשכרה בשכונת התקווה לתקופה של שנתיים ימים

דירות להשכרה בדרום תל אביב בשכונת התקוה, רחוב התדהר

חברת נתיבי איילון פרסמה מכרז להשכרת מבנה בשלמות ובו 17 דירות, בשכונת התקווה, ממש בצמוד לאצטדיון הכדורגל של קבוצת בני יהודה המפורסמת.

תקופת השכירות: החל מתאריך 30.4.2016 ועד 1.5.2018.
לחברת נתיבי איילון אופציה להאריך את השכירות לעוד שתי תקופות בנות שנתיים כל אחת, ההוה אומר - שש שנות שכירות מצטברות, בתנאים האופטימליים.

לוחות זמנים:
פרסום המכרז: 9.11.15
מפגש מציעים: 23.11.15 בשעה 10:00
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 30.11.15
מועד אחרון להגשת הצעות: 15.12.15 בשעה 12:00

שימו לב: לא ניתן לשכור חלק מהדירות, אלא את כל ה-17 במכה!
אז כל הקומונות האלטרנטיביות, חברי להקות מחול, תאטראות פרינג' וכתות למיניהן - זו ההזדמנות שלכם!!!

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן
מודעת דירות להשכרה בדרום תל אביב
לשון המכרז:

מכרז מספר 14/15
שכירת 17 דירות ברח' דוד תדהר 42 בשכונת התקווה בתל אביב-יפו

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לשכירת 17 דירות המצויות בבניין מגורים ברח' דוד תדהר 42 בשכונת התקווה בתל אביב-יפו (הבנוי על המקרקעין הידועים כחלק מחלקה 15 בגוש 6980 וחלק מחלקה 138 בגוש 7069), כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות. חברה תשכיר את הנכס למציע הזוכה במכרז לתקופה בת 24 חודשים, שתחילתה ביום 30.4.2016 וסיומה ביום 1.5.2018, עם אופציות שנתונות לחברה להאריך את הסכם השכירות בשתי תקופות בנות עד 24 חודשים כל אחת.
2. הנכס. השכרת הדירות בהתאם להוראות מכרז זה, מתייחסת לשכירת הנכס בשלמותו (על כל 17 הדירות שבו) ובמצבו הקיים במועד פרסום המכרז "AS-IS" ללא כל מצג ו/או התחייבות מצד נתיבי איילון. לא ניתן להגיש הצעות לשכירת חלק מהדירות בלבד.
3. מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ש"ח (אשר לא יוחזר), החל מיום 16.11.15, אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
4. עיון במסמכים. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il תחת הלשונית "מכרזים".
5. אסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה שבכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 15.12.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש מציעים. מפגש מציעים יתקיים ביום 23.11.2015 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה בנכס עצמו (רח' תדהר 42 תל – אביב). המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו -03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד המפגש.
8. מחיר מינימום. תשומת לב המציעים מופנית למחיר המינימום הקבוע להגשת ההצעות במכרז.
9. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה