יום שלישי, 24 במרץ 2015

חודש המכרז למגרש ברחוב יפת 133 ביפו

אריה שפר מודיע כי המכרז למכירת המגרש ברחוב יפת 133 שהוקפא עקב עתירה מנהלית, שב לשוקלהלן פרטי מכרז עמ/680/2014  למכירת מגרש גדול עם זכויות בנייה בלב רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/119,120,159
רח' יפת מס' 133, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר. כמו כן נמכרות זכויות בניה בהיקף של כ - 1,233 מ"ר שטחים עיקרים, שטחי שירות בשטח של כ - 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ - 617 מ"ר.
 


מחיר מינימום במכרז זה
מחיר המינימום במכרז זה עומד על סך של 10,210,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המגרש ביפת 133, יפו

פרטי  הממכרהנכס מהווה מגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר.

נמכרות במכרז זה זכויות בניה בהיקף של 1,233 מ"ר שטחים עיקריים, שטחי שירות בשטח של 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של 617 מ"ר.

יש לשים לב כי חלקים מחלקות 119 ו- 159 בגוש 7047 מיועדים להפקעה על פי התכנית ואף נרשמה הערה בדבר סעיף 19 בלשכה לרישום מקרקעין.

בחלקים מהמגרש נעשים שימושים שלא כדין ע"י צדדים שלישיים, מה שנקרא בעברית פשוטה: יש פלישות למגרש.

בחלק מהמגרש (בחלקה 120) ישנה חצר בשטח של כ- 194 מ"ר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכוח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש.
שימו לב לתיקון שמיד מגיע ומתייחס לטענת הדיירים המוגנים שמדובר ב- 295 מ"ר דווקא.

אי אפשר לקנות וישר להוציא היתר בניה - מימוש זכויות הבנייה יהיה, בין היתר, בכפוף לביצוע איחוד וחלוקה בהתאם לתכנית.

התיקון בתנאי המכרז - בסעיף 2.8
לאחק שהוגשה עתירה מנהלית ובוטל הצו, תוקן הסעיף הבא לזו הלשון:|
"ידוע לזוכה/מציע, כי בחלק מהמגרש (בחלקה 120) קיימת חצר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש (להלן: "החצר המוגנת").
במסגרת פסק-הדין נקבע, כי החצר המוגנת הינה בהתאם לתשריט שצורף להליך המשפטי.
על אף שהתשריט המקורי לא בנמצא הרי שבהתאם למסמכים שונים בתיק (לרבות צילום תשריט), שטח החצר המוגנת הינו   כ- 194 מ"ר.
שטח החצר המוגנת מסומן באופן מקורב בתשריט המצ"ב.
ידוע לזוכה/מציע, כי גבולותיה המחייבים של החצר המוגנת הינם  על פי פסק-הדין, וכי הסימון ע"ג התשריט המצ"ב הינו מקורב בלבד.
עוד ידוע לזוכה/מציע, כי הדיירים המוגנים ו/או חלקם טוענים ששטח החצר המוגנת הינו 295 מ"ר.
הזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה בעניין זה, לרבות באם יתברר כי גבולות החצר המוגנת שונים מאלה המצויינים בפסק הדין".


המועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון המעודכן להגשת הצעות הינו יום ג' 21.4.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן
למפות המפורטות של מכרז - 
לחצו כאן
הכותב הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.

יום חמישי, 19 במרץ 2015

אריה שפר מציג מכרז למכירת דירה ביפו ג'

אריה שפר איתר מכרז למכירת דירה ביפו ג' ע"י כונס נכסים


לפניכם מכרז למכירת דירה ביפו ג' המתעוררת.

רחוב סומקן 6, יפו ג'

בשיחה עם כונס הנכסים, נמסר כי מצפים לקבל כ- 750,000 ש"ח במכירת הנכס.
המועד אחרון להגשת הצעות: 30.3.15 בשעה 17:00.


מכרז למכירת דירה ברחוב סומקן 6, יפו ג'

על פניו, לא מדובר במחיר זול במיוחד לשכונה זו.
עם זאת, ניגש להגיש מחיר נמוך יותר ולהמתין להתמחרות, כמובן.

עוד נכסים מעניינים ביפו

יום רביעי, 18 במרץ 2015

אריה שפר מציג: מכרז מורכב למכירת מבנה בשלמות, בדרום רחוב יפת

אריה שפר מדווח על מנהל הדיור הממשלתי פרסם מכרז למכירת מבנה ברחוב יפת 209.

רחוב יפת 209 - מצב נוכחי
מדובר בחלקה בשלמות ועליה מבנה עם צו הריסה. ככל שהעמקנו בחומר, הסתבכה התמונה.

מנהל הדיור הממשלתי הציע במכרז מבנה מרתק ברחוב יפת 209.
מדובר על מכרז למכירת זכויות בעלות בחלקה בשטח בן כ- 500 מ"ר, עליה ניצב מבנה בן 3 קומות בשטח בנוי של כ- 320 מ"ר.
במכרז מתואר המבנה כבמצב פיזי ירוד מאד ומוכרז כבנין מסוכן המיועד להריסה. עם זאת, עד לפני תקופה של כשנתיים, שימש המקום למרפאות, מטעם המדינה, כפי שניתן לראות בתמונה התחתונה יותר.
לא פורסם מחיר מינימום אך בידי וועדת המכרזים נמצא אומדן השמאי.

הצעות ששווין עד פחות 15% עדיין יוכלו לזכות במכרז.
תמונת הנכס בנובמבר 2011 בגוגל מפות

מבדיקה ראשונית של המכרז, עלו כמה עובדות משמעותיות ביותר:
קיימת הפקעה של כ- 100 מ"ר לטובת יישור קו החלקה עם שאר הבתים באזור.
המבנה מוכרז כמבנה מסוכן, להריסה.
תב"ע משנת 1979 מייעדת את המבנה להריסה.
החלקה עליה נמצא הבניין והחלקה הצמודה לה ממזרח, מוגדרות שתיהן כשטח לתכנון עתידי.
במשפט אחד:  סיכון גבוה עם סיכוי לרווח גדול בעתיד הבינוני-רחוק.
החלקה וזו הצמודה לה ממזרח - שתיהן לתכנון עתידי

מועד סגירת המכרז:

יום ב', 23.3.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן


עוד נכסים מעניינים ביפו

יום ראשון, 8 במרץ 2015

אריה שפר מציג דוגמא מהשטח לתורת מכרזי הנדל"ן, על רגל אחת

לאחר דחיות, פורסמו תוצאות שני מכרזים לשני מגרשים קטנים הצמודים זה לזה, ברח' בצרה 19 ובצרה 21-23 בגבעת עליה ביפו, אשר מיועדים לבניית בתים פרטיים עליהם.
אריה שפר ראה שני זוכים במגרשים, אבל אחד מהם שיחק אותה בגדול, והשני - בדיוק להיפך.
מי הצליח ומי לא כל כך. תורת מכרזי הנדל"ן על רגל אחת.מנהל מקרקעי ישראל דחה בחודשיים וחצי את תאריך הסיום של שני המכרזים, והנה כעת פורסמו התוצאות ושמות הזוכים למגרשים אלו.
אך בעוד שבמכרז אחד היתה הזכייה על חוט השערה ובמחיר נמוך משמעותית ממחיר השמאי, הרי שבמכרז השני היתה הזכיה בפער גדול מאד מההצעה שלפניה, ובנוסף לכך - הרבה מעל מחיר השמאי.

וכך פורסם המכרז במקור:
מכרז מספר תא/285/2014  לחתימה על חוזה חכירה ל– 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
מספר מגרש
מספר גוש
מספר חלקה 
(בחלק)
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
2130 א
7116 
42-43
160
1
2130 ב
7116 
43-44
149
1

מחיר מינימום

המגרשים ברחוב בצרה
המגרשים ברחוב בצרה
מכרז זה פורסם ללא הצגת מחיר מינימום
במקביל להצעות המוגשות למכרז תוגש גם מעטפה אטומה אשר תכלול את שומת שמאי
הרשות .
שומת שמאי הרשות תשמש אינדיקציה לוועדת המכרזים לקביעת הזוכה במכרז .
הוגשו לפחות 3 הצעות כשרות למתחם, יהא מחיר המינימום 35% משומת השמאי.
לא הוגשו לפחות 3 הצעות כשרות למתחם יהא מחיר המינימום 50% משומת השמאי
(בהתחשב בהנחת אזורי עדיפות לאומית).
בנוסף על הזוכה לשלם היטלי פיתוח ישירות לרשות המקומית כמפורט בחוברת המכרז.
בצרה 19-21 ביפו


ונעבור לתוצאות המכרזים:
תוצאות המכרז במגרש 2130 א' בשטח 160 מ"ר
מחיר השומה הסמוי עמד במכרז זה בדיעבד על 825,000 ש"ח.

למכרז זה הוגשו שלוש הצעות סך הכל, מתוכן שתי הגבוהות - קרובות מאד אחת לשניה:
ההצעה הנמוכה היתה ע"ס 569,000 ש"ח.
הצעה האמצעית היתה ע"ס 660,000 ש"ח,
והביטו איזה יופי היתה הצעה הזוכה, בפער אפסי של 9,000 ש"ח בלבד, זכה זאדה הרפז אברהם במגרש במחיר של  669,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
זכייה יפה מאד, בפער קטנטן עד אפסי מההצעה השנייה, ובנוסף - במחיר נמוך משמעותית מהערכת השמאי.
כל הכבוד!
כך עושים זאת נכון.
פשוט זכייה מקצועית לחלוטין, שהזוכה יוצא ממנה מחייך ומספר לחברים איזה כיף היה.

תוצאות המכרז במגרש 2130 ב' בשטח 149 מ"ר

במכרז זה, מחיר השומה הסמוי עמד בדיעבד על 760,000 ש"ח.

למכרז זה הוגשו ארבע הצעות סך הכל.
הצעה אחת נמוכה וחסרת סיכוי ע"ס 420,000 ש"ח.
אם לא היתה ההצעה הגבוהה, הרי שגם כאן - אחת משתי הצעות הקרובות מאד ע"ס 539,000 ו- 560,000 ש"ח, היתה זוכה.
אלא שלכאן הגיעה גם ההצעה הזוכה של מחמוד אבו שמיס, שזכתה אמנם, אך בפער ענק מההצעה שלפניו ובנוסף - גם הרבה מעל הערכת השמאי -  ההצעה עמדה ע"ס 920,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
זכייה מרירה משהו, היינו אומרים.
זו לא חוכמה - לבוא, לפוצץ מחיר ולזכות במגרש.
בשוק עולה, גם מציעים כאלו מרוויחים בבוא היום, היות והשווי מגיע לבסוף למחיר ששילמו, אבל מקצוענות - זו לא.
מצטערים...

בכל מקרה - ברכות לזוכים.
בצרה 19-21 ביפו 

אריה שפר הינו הבעלים של נדל"ן הים התיכון ורשת YAFO.co.il ביפו

עוד נכסים מעניינים ביפו

יום חמישי, 5 במרץ 2015

אריה שפר מדווח על שלושה מכרזי שפורסמו נדל"ן ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מדווח כי חברת עמידר פרסמה שלושה מכרזי נדל"ן ביפו, אחד מהם מכרז שמפורסם פעם שלישית ושניים חדשים - לגג ולמגרש לבנייה


1. מכרז חוזר עמ/609/2015  למכירת נכס וגג צמוד בצפון רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/66,80,91/22
רח' יפת מספר 12, תל אביב-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 104 מ"ר, מרפסת לא מקורה בשטח של כ - 36 מ"ר וצמידות גג בשטח של כ - 104 מ"ר וכמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב יפת 12
הנכס ברחוב יפת 12
מחיר מינימום
מחיר המינימום לא השתנה מאז פרסום המכרזים הקודמים.
מחיר המינימום עומד על  2,760,000 ש"ח בתוספת מע"מ.


פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
על החלקות בנוי מבנה אחד ובו 24 יחידות דיור.
הנכס המוצע הינו בקומה שניה - יחידה 22 בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר ומרפסת לא מקורה בשטח של כ- 36 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בטון - אות ה' בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר.
אין גישה מוסדרת לגג העליון.
לא נמכרות זכויות בניה במסגרת מכרז זה.
התב"ע החלה באזור זה היא 606 והאזור בו מצוי הנכס הינו אזור לתכנון עתידי.
הנכס הנמכר שוכן בבניין המצוי על חלקות 80, 90 ו- 66 בגוש 7463 כשחלקה 80 רשומה באנ"נ.

תוצאות מכרזים קודמים
במכרזים הקודמים לא הוגשה אף הצעה או שהוגשה הצעה אחת בלתי תקינה, שנפסלה ע"י וועדת המכרזים.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 15.4.15 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 11.5.15 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאן
לחוברת המכרז  - לחצו כאן

2. מכרז חדש עמ/610/2015  למכירת גג עם זכויות בניה ברחוב הלוטוס בעג'מי
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
2ב/36/ 7116
רח' הלוטוס מס' 10,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות חכירה בנכס המהווה גג בשטח של 154.1 מ"ר, וכן צמידות משותפת חדר מדרגות בשטח של 10.60 מ"ר, שלא בהתאם לצו הבית המשותף ולתקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, מוחכרות זכויות הבנייה בחלקה עפ"י תב"ע 2660, והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב לוטוס 10
הנכס ברחוב לוטוס 10
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 576,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 2 יחידות דיור והממכר.
הנכס המוצע הינו קומת גג בשטח של 154.10 מ"ר אשר לו מוצמדת צמידות משותפת עם תת חלקה 2 א', המהווה חדר מדרגות בשטח של 10.60 מ"ר.
לגג מוצמדות יתרת זכויות הבניה בנכס\ בהתאם לתקנון המוסכם.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 15.4.15 בשעה 10:30.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 11.5.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן3. מכרז עמ/611/2015  למכירת מגרש עם זכויות בניה בגבעת עליה
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
(חלקי חלקות) 6,7 /7428
רח' החיטה מס' 7, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש B בשטח של כ-158 מ"ר. כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 197 מ"ר שטח עיקרי, כ - 49 מ"ר שטחי שירות וכ- 126 מ"ר למרתפים, והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב החיטה 7
הנכס ברחוב החיטה 7
מחיר מינימום
מחיר המינימום  עומד על 1,229,500 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הממכר
הנכס המוצע מהווה מגרש תכנוני על פי תב"ע 2660 בשטח של כ- 158 מ"ר, לרבות זכויות הבניה בהיקף של כ- 197 מ"ר שטחים עיקריים, שטחי שירות בשטח של כ- 49 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ- 126 מ"ר.
חלק מהנכס, הנמצא בחלקה 6 (תת חלקה 1) מוחזק לשיטתה של המזמינה ע"י צד שלישי בשכירות חופשית.
הצד השלישי מסרב לפנות חלק זה והוגשה כנגדו תביעה משפטית והתיק ממתין להוכחות (ת.א. 45456-03-13).
הזוכה/מציע מקבל על עצמו את המשך ניהול ההליכים המשפטיים.
חלקים מחלקה 7 בה מצוי הממכר מיועדים להפקעה על פי תכניות מאושרות.


תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 15.4.15 בשעה 11:00.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 11.5.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאןעוד נכסים מעניינים ביפו