יום שבת, 23 באפריל 2016

אריה שפר מדווח על מכרז עמידר למכירת מספר חלקים במבנה מזרחית לשדרות ירושלים

אריה שפר מדווח על מכרז למכירת מספר חלקים בבניין משותף ברחוב חסידי האומות 6 ביפו, בתוספת הצמדות

המבנה ברחוב חסידי האומות 6 ביפו
חברת עמידר פרסמה מכרז נוסף למכירת מספר חלקים במבנה אשר ברחוב חסידי האומות 6, מזרחית לשדרות ירושלים, לא רחוק ממרכז צ'רנר - המתנ"ס המקומי.
מפת המבנה ברחוב חסידי האומות 6 ביפו


גוש / חלקה ויחידה
כתובת

פרטי הנכס המוצע
7046/19/3,4,10
רח' חסידי האומות  מס'  6
מוצעות זכויות בעלות ב – 3 נכסים: תת חלקה 3 בשטח של 24.52 מ"ר, תת חלקה 4 בשטח של 42.12 מ"ר ותת חלקה 10 בשטח של 10.69 מ"ר, והכל על פי צו בית משותף ותקנון מוסכם וצמידויות כמפורט בחוברת המכרז.

פרטי הנכס: 
טרם פורסמה חוברת המכרז. נעדכן בהמשך.

מחיר מינימום: 
601,000 ₪

מועד ביקור בנכס: 
יום ב' 23.5.16 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ב' 19 ביוני 2016 בשעה: 12:00.

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

יום שלישי, 19 באפריל 2016

אריה שפר מדווח על נכס מסחרי להשכרה בנמל יפו

אריה שפר מדווח על מכרז להשכרת שטח מסחרי של 46 מ"ר עם אופציה להוספת גלריה של 14 מ"ר במחסן 1, בנמל יפו. המושכר אינו מיועד לשימוש כעסק בתחום ההסעדה ולא תותר מכירת מזון ומשקאות מכל סוג שהוא.

מחסן 1 בנמל יפו

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ מפרסמת מכרז לשכירות יחידה במבנה הידוע כמחסן מס' 1 בנמל יפו למטרות תרבות, בידור, בילוי, מסחר, פנאי, תיירות, נופש, שייט וספורט. 
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ מעוניינת לקבל הצעות להתקשרות בחוזה לשכירות יחידה בנמל יפו המהווה חלק ממבנה המצויין בתוכנית בניין עיר תא/ 2378 א' כמחסן מס' 1 הנמצא במקרקעין הידועים כמגרש מס' 21 על פי התב"ע, בחלקי חלקות 4, 8 בגוש 7086 בתל אביב-יפו. 
המושכר מורכב מיחידה הכוללת שטח בנוי של כ-46 מ"ר ואפשרות לבניית יציע בגודל של כ- 14 מ"ר. 
מטרת השכרת המושכר הינה ניהול והפעלה של עסק שיפעל בתחומי פעילות של תרבות, בידור, בילוי, מסחר, פנאי, תיירות, נופש, שייט וספורט על פי תוכנית רעיונית שתוצע על ידי המשתתף במכרז, בהתאם להוראות הקובעות לענין זה במכרז, ותאושר על ידי ועדת המכרזים של הרשות, ואשר תכלול פירוט קונספט העסק המוצע במכרז, והכל בכפוף לקיום הוראות חוזה השכירות המצ"ב כחלק ב' למכרז, בכפוף לקיום הוראות התב"ע החלה על המבנה ובכפוף לקבלת כל ההיתרים והרישיונות כנדרש על פי הדין. 
על אף האמור לא תותר במושכר הפעלת עסק מתחום ההסעדה וכן יחול איסור על מכירת מזון ו/או משקאות מכל מין וסוג שהוא. 
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ, קריית עתידים בניין מס' 2, תל אביב החל מיום 17/4/2016 תמורת 500 ש"ח (חמש מאות שקלים חדשים) בתוספת מע"מ שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה. 
לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לגב' עינבר פורשט בטלפון 03-6497888, פקסימיליה 03-6498444. 
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי הרשות בכתובת שלעיל, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00, בתיאום מראש עם גב' עינבר פורשט טל: 03-6497888. בנוסף ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של הרשות. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק בכתב וזאת לא יאוחר מיום 1/5/2016 בשעה 12:00. תשובות תינתנה בהתאם להוראות המכרז. כל המעוניין לבקר בשטח המושכר רשאי לתאם זאת עם מינהלת נמל יפו בטלפון 03-6832255.
הזמנה להציע הצעות לשכירת שטח במחסן 1 בנמל יפו

תנאי סף: המשתתף הינו בעל נסיון מוכח של לפחות שנתיים רצופות אשר קדמו למועד הגשת ההצעות על פי המכרז, בניהול עסק בתחום הפעילות המוצע על ידו במסגרת ההצעה שתוגש על ידו במכרז. 
המחיר הנקוב בהצעה הכספית של המשתתף למכרז בגין דמי שכירות חודשיים עבור המושכר אינו נמוך ממחיר המינימום שנקבע במכרז שהינו 100 ש"ח (מאה שקלים חדשים) למ"ר בתוספת מע"מ.

מחיר מינימום: 100 ש"ח למ"ר.
תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 1.5.16 בשעה 12:00
תאריך אחרון להגשת הצעות: 8.5.16 בשעה 12:00

לפרטי המכרז המלאים - לחצו כאן


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


יום שני, 18 באפריל 2016

אריה שפר מדווח על דירת פנטהאוז קטנה למכירה בדרום יפו

אריה שפר מדווח על מכרז כונסי נכסים למכירת דופלקס קטן בשדרות ירושלים 209 בדרום יפו

שדרות ירושלים 209, יפו
כונסי הנכסים מציעים למכירה בהליך של מכרז דירה למכירה ביפו בת שני מפלסים בשטח רשום של 72.8 מ"ר (49.3 מ"ר בקומה ב' ו- 23.5 מ"ר בקומה ג') + שתי מרפסות לא מקורות בשטח כולל של 25.7 מ"ר.
בדו"ח השמאי נרשם כי ע"פ שיחה עם מנהל ההנדסה בעיריית תל אביב-יפו, עולה כי קיימת תכנית פינוי בינוי בהכנה, אשר עברה וועדה מקומית במהלך שנת 2013 ועומדת לפני אישור הוועדה המחוזית.


ביקור בנכס: ייערך ביקור ביום ג' 18.4.16 בשעה 16:00.
הזמנה להציע הצעות לרכישת הדירה בשדרות ירושלים 209, יפו


מועד אחרון להגשת הצעות: 10.5.2016.


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

יום שני, 11 באפריל 2016

אריה שפר מדווח על מכרז למכירת בית קטן להריסה על גבי מגרש בנווה צדק

אריה שפר מדווח על מגרש למכירה בנווה צדק במחיר מינימום של 14,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ

בית למכירה בנווה צדק ברחוב כנרת 8

לא התקבל חומר נוסף מכונסי הנכסים.
לצורך קבלת מידע נוסף על נכס זה, יש לשלם 200 ש"ח למשרד עורכי הדין.


ביקורים בנכס: בתחילת השבוע הבא, ביום שני ייערכו שני ביקורים בנכס.
מועד ראשון: יום ב' 18.4.16 בין השעות 10:30 ל- 12:00.
מועד שני: 
יום ב' 18.4.16 בין השעות: 16:30 ל- 18:00.

מחיר מינימום להגשת הצעות: 14 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.5.16 בשעה 13:00


הזמנה להציע הצעות כנרת 8 נווה צדק


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

מבנה מסחרי להשכרה בגבעת הרצל במחיר מינימום של 720 ש"ח בלבד

אריה שפר מדווח על מכרז של חברת עמידר להשכרת מבנה מסחרי בשטח של 164 מ"ר בגבעת הרצל, כאשר מחיר המינימום ירד עוד יותר: במקום 1,150 ₪ עומד כעת מחיר המינימום על 720 ₪ בלבד

מבנה מסחרי להשכרה ברחוב הרצל 154

חברת עמידר פרסמה מכרז חוזר, לאחר מכרז זהה שיצא בחודש פברואר שנה זו, להשכרת מבנה מסחרי ברחוב הרצל בדרום תל אביב, בתנאים הבאים:


מס' מכרז

     חלקה,  גוש

וכתובת
פרטי הנכס המוצע

עמ/617/2016

88, 5 (חלק)/7053

רחוב הרצל מס' 154
מוצע בשכירות חופשית (לא מוגנת) נכס מסחרי  (כולל מחסן) בשטח של כ- 164 מ"ר.
מפת מבנה מסחרי בהרצל 154

תקופת השכירות:
שכירות בלתי מוגנת לתקופה של 5 שנים ועוד אופציה של 3 שנים. 

שכ"ד חודשי:
שכ"ד חודשי מינימום לא כולל מע"מ: היה 1,150 ₪ במכרז הקודם, לפני מספר חודשים, וכעת ירד המחיר ל- 720 ₪ בלבד.

תאריך ושעת ביקור בנכס:
ייערך ביקור בנכס ביום ב' 9.5.16 בשעה 10:30.

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד יום ב' 13 ביוני 2016 בשעה 12:00.


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

 

יום ראשון, 10 באפריל 2016

אריה שפר מדווח על מכרז חוזר להשכרת מבנה קטן בעג'מי בשכירות חופשית

אריה שפר מדווח על מכרז חוזר של חברת עמידר להשכרת מבנה בשטח 49 מ"ר בעג'מי בקרבה רבה לים

המבנה להשכרה ברחוב צופית
חברת עמידר פרסמה בחודש פברואר שנה זו, מכרז להשכרת נכס ברחוב צופית בעג'מי, בתנאים הבאים:

מס' מכרז

     חלקה,  גוש

וכתובת
פרטי הנכס המוצע

עמ/605/2016

95 , 90 (חלק)/ 7028
רחוב צופית מס' 16-18

מוצע בשכירות חופשית (לא מוגנת) נכס  בשטח של כ- 49 מ"ר,  וצמידויות הכל כמפורט בחוברת המכרז.

כעת חזר אותו המכרז, באותם התנאים בדיוק, חוץ ממספר המכרז:

מס' מכרז

     חלקה,  גוש

וכתובת
פרטי הנכס המוצע

עמ/616/2016

95 , 90 (חלק)/ 7028
רחוב צופית מס' 16-18

מוצע בשכירות חופשית (לא מוגנת) נכס  בשטח של כ- 49 מ"ר,  וצמידויות הכל כמפורט בחוברת המכרז.


מפת רחוב צופית

תקופת השכירות:
שכירות בלתי מוגנת לתקופה של 5 שנים ועוד אופציה של 3 שנים. 

שכ"ד חודשי:
שכ"ד חודשי מינימום לא כולל מע"מ: 5,000 ₪

תאריך ושעת ביקור בנכס:
ייערך ביקור בנכס ביום ב' 9.5.16 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד יום ב' 13 ביוני  2016 בשעה 12:00.

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

אריה שפר מדווח על מכרז חוזר של חברת עמידר למכירת נכס קטן עם זכויות בניה בלב יפו

אריה שפר מדווח על מכרז חוזר של חברת עמידר למכירת נכס קטן בשדרות חב"ד 48 ביפו, ולו זכויות בניה צמודות


דירה למכירה בלב יפו עם זכויות בניה
חברת עמידר הוציאה בחודש ינואר שנה זו את מכרז: עמ/604/2016.
כעת יצא מכרז זהה ומספרו: עמ/615/2016.


להלן פרטי הנכס:

גוש / חלקה
ויחידה
כתובת

פרטי הנכס המוצע

7047/84/6
שד' חב"ד 48
ת"א יפו

מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ- 37 מ"ר,  צמידויות, וכן זכויות בניה בהיקף כולל של כ- 179 מ"ר, הכל כמפורט בחוברת המכרז.


לכתבה המלאה הכוללת את שלל פרטי המכרז הקודם - לחצו כאן

מחיר מינימום
877,000 ₪ בתוספת מע"מ

מועד הביקור בנכס
9.5.16 יום ב' בשעה 10:45

מועד אחרון להגשת הצעות
יום ב' 13 ביוני 2016 בשעה : 12:00. 

להורדת חוברת המכרז הקודם - לחצו כאןעוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן