יום שלישי, 19 באפריל 2016

אריה שפר מדווח על נכס מסחרי להשכרה בנמל יפו

אריה שפר מדווח על מכרז להשכרת שטח מסחרי של 46 מ"ר עם אופציה להוספת גלריה של 14 מ"ר במחסן 1, בנמל יפו. המושכר אינו מיועד לשימוש כעסק בתחום ההסעדה ולא תותר מכירת מזון ומשקאות מכל סוג שהוא.

מחסן 1 בנמל יפו

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ מפרסמת מכרז לשכירות יחידה במבנה הידוע כמחסן מס' 1 בנמל יפו למטרות תרבות, בידור, בילוי, מסחר, פנאי, תיירות, נופש, שייט וספורט. 
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ מעוניינת לקבל הצעות להתקשרות בחוזה לשכירות יחידה בנמל יפו המהווה חלק ממבנה המצויין בתוכנית בניין עיר תא/ 2378 א' כמחסן מס' 1 הנמצא במקרקעין הידועים כמגרש מס' 21 על פי התב"ע, בחלקי חלקות 4, 8 בגוש 7086 בתל אביב-יפו. 
המושכר מורכב מיחידה הכוללת שטח בנוי של כ-46 מ"ר ואפשרות לבניית יציע בגודל של כ- 14 מ"ר. 
מטרת השכרת המושכר הינה ניהול והפעלה של עסק שיפעל בתחומי פעילות של תרבות, בידור, בילוי, מסחר, פנאי, תיירות, נופש, שייט וספורט על פי תוכנית רעיונית שתוצע על ידי המשתתף במכרז, בהתאם להוראות הקובעות לענין זה במכרז, ותאושר על ידי ועדת המכרזים של הרשות, ואשר תכלול פירוט קונספט העסק המוצע במכרז, והכל בכפוף לקיום הוראות חוזה השכירות המצ"ב כחלק ב' למכרז, בכפוף לקיום הוראות התב"ע החלה על המבנה ובכפוף לקבלת כל ההיתרים והרישיונות כנדרש על פי הדין. 
על אף האמור לא תותר במושכר הפעלת עסק מתחום ההסעדה וכן יחול איסור על מכירת מזון ו/או משקאות מכל מין וסוג שהוא. 
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ, קריית עתידים בניין מס' 2, תל אביב החל מיום 17/4/2016 תמורת 500 ש"ח (חמש מאות שקלים חדשים) בתוספת מע"מ שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה. 
לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לגב' עינבר פורשט בטלפון 03-6497888, פקסימיליה 03-6498444. 
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי הרשות בכתובת שלעיל, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00, בתיאום מראש עם גב' עינבר פורשט טל: 03-6497888. בנוסף ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של הרשות. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק בכתב וזאת לא יאוחר מיום 1/5/2016 בשעה 12:00. תשובות תינתנה בהתאם להוראות המכרז. כל המעוניין לבקר בשטח המושכר רשאי לתאם זאת עם מינהלת נמל יפו בטלפון 03-6832255.
הזמנה להציע הצעות לשכירת שטח במחסן 1 בנמל יפו

תנאי סף: המשתתף הינו בעל נסיון מוכח של לפחות שנתיים רצופות אשר קדמו למועד הגשת ההצעות על פי המכרז, בניהול עסק בתחום הפעילות המוצע על ידו במסגרת ההצעה שתוגש על ידו במכרז. 
המחיר הנקוב בהצעה הכספית של המשתתף למכרז בגין דמי שכירות חודשיים עבור המושכר אינו נמוך ממחיר המינימום שנקבע במכרז שהינו 100 ש"ח (מאה שקלים חדשים) למ"ר בתוספת מע"מ.

מחיר מינימום: 100 ש"ח למ"ר.
תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 1.5.16 בשעה 12:00
תאריך אחרון להגשת הצעות: 8.5.16 בשעה 12:00

לפרטי המכרז המלאים - לחצו כאן


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה