יום חמישי, 30 באוקטובר 2014

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מסקר את תוצאות מכרזי הנדל"ן האחרונים ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מסקר את תוצאות מכרזי הנדל"ן  האחרונים ביפו


הפתעה נדירה: שתי הצעות זהות במכרז ברחוב אילת
לעיתים נדירות קורה ששתי ההצעות הגבוהות - אלו האמורות להיות ההצעות הזוכות במכרז - הן הצעות זהות לחלוטין, על האגורה
כלל ידוע בין מקצועני מכרזי הנדל"ן הוא - אף פעם אל תתן הצעה עם מספר עגול.

רוצה לתת 800,000 ש"ח?
הצע 801,252 ש"ח.
נראה לך שבמיליון ש"ח אתה לוקח?
רשום 1,002,571ש"ח.

אבל במכרז לנכס ברחוב אילת 16, לא מילאו אחר תורה שבעל פה זו.
והתוצאה?
ארבע הצעות נמצאו בתיבת המכרזים:
הצעה אחת ע"ס 1,515,000 ש"ח.
הצעה גבוהה יותר ע"ס 1,800,000 ש"ח
ושתי הצעות זהות לחלוטין ע"ס 2,250,000 ש"ח כל אחת.

אז מה עושים במקרה כזה?
לא התעצלנו, התקשרנו למינהל מקרקעי ישראל וביקשנו תשובה, והיא אכן הגיעה.
לדבריהם, שני ה"זוכים" יצטרכו להגיש שוב הצעות למכרז.
ההצעה הגבוהה בין השניים - היא שתזכה.

לא ניתן לקבל את שמות מציעי ההצעות הללו, היות וכפי הנראה המינהל אינו מעונין שיידעו אחד את זהות משנהו, וזאת כדי למנוע מצב של תיאומי הצעות ושאר קומבינות.
המכרז סגור למציעים נוספים וייערך רק בין השניים הללו.
נעקוב ונדווח מה היתה התוצאה הסופית מי זכה.

לפרטי המכרז המלאים - לחצו כאן
אפס הצעות למכרזי השכרת הנכסים ביפו ופלורנטין
אף הצעה לא הוגשה לשכירת הנכסים שפרמה חברת עמידר
בניגוד לפעילות ולדרמה במכרז ברחוב אילת 16, הרי שבשני מכרזי השכרת הנכסים לשימוש זמני, אותם פרסמה חברת עמידר, ברחוב דרך שלמה וביפו והמשור בפלורנטין, היו התגובות, איך לומר זאת בעדינות?...
מצטערים - אי אפשר לומר בעדינות - אף אחד לא הגיש הצעה.

כפי הנראה, השילוב של נכסים לא ממש אטרקטיביים, במצב הדורש שיפוץ מסיבי ואפשרות להודעת פינוי בתוך 60 יום בכל שלב,  גרמו לציבור למשוך ידו ממכרז זה.

העיצה שלנו - פיצוי של כמה חודשי שכירות במקרה של פינוי מוקדם במהלך חמש השנים הראשונות.
כי נכס שלא מושכר - מפסיד כל יום כסף, ולכן על בעלי הנכס - המינהל ועמידר במקרה זה - לנקוט בצעדים חכמים וזריזים.

לפרטי המכרזים - לחצו כאן
עוד נכסים מעניינים ביפו   
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן

לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן 

לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאןלרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

תכנים נוספים יציר כפיו של אריה שפר שעשויים לעניין אתכם:


יום שישי, 24 באוקטובר 2014

אריה שפר מעדכן על מכרז להשכרת קיוסק ברחבת עמיעד בשוק הפשפשים

אריה שפר מעדכן על מכרז חדש בשוק הפשפשים ביפו:
חברת אחוזות החוף פרסמה מכרז להפעלת קיוסק ברחבת עמיעד, אשר בשוק הפשפשים.
הבלוג בחסות רשת YAFO.co.il דירות למכירה ביפו


עד לאחרונה שימש המקום את "ליימך" אשר תפקד כבר קטן וציורי בין רוכלי השוק.
לכתבה בפורטל יפו על בר ליימך - לחצו כאן
כעת מתפרסם מכרז להשכרת המקום.

לקבלת ניוזלטר שבועי על המתרחש בנדל"ן ביפו - לחצו כאן

מחיר מינימום:
מחיר המינימום השנתי להשכרת הנכס עומד על 55,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

תקופת ההשכרה:
24 חודש בתוספת שתי תקופות של 12 חודש כל אחת.


תאריך אחרון להגשת הצעות:
12.11.14 בשעה 11:30.
בשעה 12:00 באותו היום תיערך פתיחת תיבת המכרזים, בנוכחות כל המעוניין.

אריה שפר מציג את המכרז כלשונו: 

מכרז 9/2014 לקבלת זכות להפעלת קיוסקמכרז מס` 9/2014 לקבלת זכות שימוש במבנה הנמצא ביריד עמיעד, תל אביב-יפו לצורך הפעלת קיוסק במבנה

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם להציע הצעות לקבלת זכות שימוש במבנה הנמצא ביריד רוכלים "עמיעד", המצוי בכיכר עמיעד בתל אביב-יפו.
2 . המציעים ידרשו להציע את סכום דמי ההפעלה השנתיים אשר ישולמו לחברה, בתמורה לקבלת זכות השימוש במבנה, בהתאם לתנאי החוזה שייחתם בין החברה לבין המציע שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז. מודגש כי סכום דמי ההפעלה השנתיים המינימאלי שנקבע לצורך השתתפות במכרז הינו 55,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין, וכי הצעה הכוללת סכום דמי הפעלה שנתיים הנמוך מהסכום המינימאלי כאמור – תיפסל ולא תידון.
3 . החברה תערוך את המכרז ותתקשר עם המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז בהסכם התקשרות לקבלת זכות השימוש במבנה, לצורך הפעלת הקיוסק בו.
4 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים, העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
4.1. המציע רכש את חוברת המכרז. 
4.2. המציע המציא ערבות בנקאית בהתאם להוראות תנאי המכרז.
4.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.
5 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ג` ה- 21.10.2014, בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 500₪ (חמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ.
6 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז,בכתב בלבד ולציין כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס` 9/2014 וזאת עד ליום 4 לחודש נובמבר 2014 בשעה 11:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
7 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
8 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, על פי הפרטים בסעיף 6 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 12.11.2014 בשעה 11:30. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום 12.11.2014 בשעה 12:00 בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
9 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
10 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד. 


רוני איכר, מנכ"ל

חברת אחוזות החוף בע"מלחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

להסכם השכירות המלא - לחצו כאןיום חמישי, 16 באוקטובר 2014

אריה שפר מדווח: ביום ראשון הקרוב - המועד האחרון לשני מכרזי שכירות ביפו ובפלורנטין

אריה שפר מדווח כי שני מכרזי שכירות חופשית שהוצאו ע"י חברת עמידר ומיועדים לצבור הרחב, יסתיימו ביום ראשון הקרוב.


לדברי אריה שפר מרשת YAFO.co.il שני המכרזים הינם לתקופה של חמש שנים ועוד שלוש שנים אופציה.
שני הנכסים זקוקים לשיפוץ מלא.


1.  מכרז עמ/661/2014 להשכרת 39 מ"ר בצפון רחוב שלמה
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות להשכרת נכס בת"א – יפו בשכירות בלתי מוגנת לתקופה של 5 שנים, עם אופציה לשלוש שנים נוספות:

גוש / חלקה ותת חלקה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7051/47/20
רח' דרך שלמה מס' 33,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות להשכרת נכס בשכירות בלתי מוגנת בשטח של כ- 39 מ"ר.


הנכס להשכרה במשור 5
הנכס להשכרה במשור 5
שכ"ד חודשי מינימום:
שכר הדירה החודשי המינימלי הוא 1,510 ₪ כולל מע"מ (ככל שחל).

המחאה/ערבות בנקאית:
4,550 ₪
על השוכר יהיה להגיש שטר חוב בגובה שנתיים שכירות חתום ע"י שני ערבים.

פרטי הנכס:

הנכס מוצע במצבו הנוכחי, והוא מהווה יחידה  בקומה שנייה בשטח של
כ- 39 מ"ר (מס' 2 בתשריט).
על האזור חלה תב"ע 1367.
כל החלקה נמצאת בתוואי דרך המיועד להריסה.
מצבו הפיזי של הנכס ירוד ועל השוכר יהיה לשפץ את הנכס על חשבונו ובאחריותו וכן לבצע כל תיקון נדרש בתקופת השכירות.
הנכס יושכר לחמש שנים בשכירות בלתי מוגנת, כשאשר שכה"ד יוצמד למדד, וכן אופציה לשלוש שנים נוספות.
במידה ויהיה צורך להרוס את הנכס בהתאם לדרישת עיריית ת"א ועפ"י הוראת התב"ע, ייאלץ השוכר לפנות את הנכס בהודעה של 60 יום מראש.
הבלוג בחסות רשת הנדל"ן היפואית

לחוברת המכרז – לחצו כאן


תאריך ביקור בנכס:
הביקור בנכס ייערך בתאריך 8.9.14 בשעה 10:00.

המועד האחרון להגשת ההצעות:יום א' 19 באוקטובר 2014  שעה : 13:00.
2.  מכרז עמ/662/2014 להשכרת 95 מ"ר  וגלריה בשכונת פלורנטין
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות להשכרת נכס בת"א – יפו בשכירות בלתי מוגנת לתקופה של 5 שנים, עם אופציה לשלוש שנים נוספות:

גוש / חלקה ותת חלקה כתובת
פרטי הנכס המוצע

7051/90/12 רח' המשור מס' 5, ת"א-יפו
מוצעות זכויות להשכרת נכס בשכירות בלתי מוגנת בשטח של כ- 95 מ"ר ויציע


הנכס להשכרה בשלמה 33
הנכס להשכרה בשלמה 33
שכ"ד חודשי מינימום:
שכר הדירה החודשי המינימלי הוא 3,650 ₪ כולל מע"מ (ככל שחל).

המחאה/ערבות בנקאית:
13,000 ₪ 

על השוכר יהיה להגיש שטר חוב בגובה שנתיים שכירות חתום ע"י שני ערבים.

פרטי הנכס:

הנכס מוצע במצבו הנוכחי, והוא מהווה יחידה בקומת קרקע בשטח של כ- 95 מ"ר ויציע, ועוד קרקע בשטח של כ- 4 מ"ר.
על האזור חלות התב"עות 397 ו- 1367.
יעוד החלקה: אזור לתעסוקה, דרך ומבנה צבור. הנכס מצוי על שטח המיועד לדרך.
לפי תכנית אב פלורנטין, האזור מיועד לשצ"פ.
הנכס מוצע למטרת עסק/מלאכה בלבד.
מצבו הפיזי של הנכס ירוד ועל השוכר יהיה לשפץ את הנכס על חשבונו ובאחריותו וכן לבצע כל תיקון נדרש בתקופת השכירות.
הנכס יושכר לחמש שנים בשכירות בלתי מוגנת, כשאשר שכה"ד יוצמד למדד, וכן אופציה לשלוש שנים נוספות.

הנכס להשכרה במשור 5
הנכס להשכרה במשור 5
במידה ויהיה צורך להרוס את הנכס בהתאם לדרישת עיריית ת"א ועפ"י הוראת התב"ע, ייאלץ השוכר לפנות את הנכס בהודעה של 60 יום מראש.

לחוברת המכרז – לחצו כאן


תאריך ביקור בנכס:
הביקור בנכס ייערך בתאריך 8.9.14 בשעה 10:45.

המועד האחרון להגשת ההצעות:יום א' 19 באוקטובר 2014  שעה : 13:00.

רוצים לדעת על דירות למכירה ביפו?
רוצים להתעדכן על כל המכרזים, התוצאות?
להרשמה לניוזלטר החינמי של YAFO.co.il על כל מה שקורה בנדל"ן ביפו - לחצו כאן

תכנים נוספים יציר כפיו של אריה שפר שעשויים לעניין אתכם:

אריה שפר מדווח: ביום ראשון הקרוב - המועד האחרון לשני מכרזי שכירות ביפו ובפלורנטין

אריה שפר מזכיר כי המועד האחרון להגשת הצעות לנכס השנוי במחלוקת ברחוב אילת הינו בשבוע הבא, בתאריך 20.10.14


כזכור, סיפרנו בניוזלטר של YAFO.co.il את שהתרחש בסיור המכרז שהיה בתחילת חודש יוני. באותו סיור הוצגו שני נכסים מסחריים למכירה - הנכס המדובר וחנות גדולה נוספת, ברחוב אילת 45.
אריה שפר מדווח על מכרז למכירת נכס ברחוב אילת ביפו 
וכך תיארנו אז את הסיור בנכס:
הבלוג בחסות רשת YAFO.co.il
כצפוי, התייצבו ביום שני השבוע עשרות מתעניינים, לבחון את שני הנכסים שהוצעו למכירה ברחוב אילת.
הנכס העומד למכירה התגלה כחורבת כורכר מרתקת, הצמודה לחדרון תעשיה קטן ופעיל.
בעלי אותו חדרון שמחו לספר למבקרים שמדובר בהליך משפטי מתמשך שלהם ושל חברת עמידר, והמכרז נועד לכאורה – לדברי אותם דיירים – לגרום להם לשפר את הצעתם לרכישת הנכס הנ"ל מעמידר.
כל מתעניין שלישי ניגש אל הדיירים, לקח אותם הצידה והציע להם, בקול נמוך ובכובד ראש, שותפות אד הוק.
כל המציעים נענו בשלילה.
הנכס הנוסף נמכר במועד המקורי לסיום המכרז.
לפרטים על תוצאות המכרז השני - לחצו כאן

המועד האחרון לנכס ברחוב אילת 16, נדחה מספר פעמים וכאמור, בתאריך 20.10.14 יחול המועד האחרון להגשת הצעות.

לפרטי המכרז - לחצו כאן
אריה שפר מדווח על מכרז למכירת נכס ברחוב אילת ביפו 
רוצים לדעת על דירות למכירה ביפו?
רוצים להתעדכן על כל המכרזים, התוצאות?
להרשמה לניוזלטר החינמי של YAFO.co.il על כל מה שקורה בנדל"ן ביפו - לחצו כאן

תכנים נוספים יציר כפיו של אריה שפר שעשויים לעניין אתכם: