יום חמישי, 31 במרץ 2016

אריה שפר מדווח על דירה למכירה בבת ים מכונס נכסים

אריה שפר מדווח על דירה בבת ים בשטח רשום של 90 מ"ר המוצעת למכירה ברחוב החשמונאים 20 

דירה למכירה בבת ים ברחוב החשמונאים 20
במסגרת החלטת בית המשפט לענייני משפחה, מוצעת למכירה בבת ים דירת 3.5 חדרים בשטח של 90 מ"ר עם חניה פרטית.
הערכת השמאי המצ"ב לנכס היא 1,600,000 ש"ח.
זהו גם מחיר המינימום להגשת הצעות לנכס.


הזמנה להציע הצעות לדירה למכירה בבת ים

המועד האחרון להגשת הצעות: 29.4.16


חוות דעת שמאי לדירה למכירה בבת ים
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן


לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

יום רביעי, 30 במרץ 2016

אריה שפר מדווח על הארכת מועד למכרז ברחוב הנמל 4, ביפו

אריה שפר מדווח כי נדחה המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ברחוב הנמל 4, מול נמל יפו

המגרש ברחוב נמל יפו 4, יפו

חברת חלמיש פרסמה שנית את המכרז למכירת חלק במושע בחלקה ברחוב הנמל 4, מול נמל יפו.
זהו פרסום חוזר, לאחר שכבר יצא מכרז דומה בשלהי שנת 2015.
לעיון בכתבה שהתפרסמה במכרז הקודם וניתוח תנאי המכרז - לחצו כאן.

לכל פרטי המכרז - לחצו כאן

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 8.5.16 עד השעה 14:00 בצהריים.
מפת גוש חלקה ברחוב הנמל 4הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מקרקעין מכרז 1-2016


  1. חלמיש, חברה ממשלתית – עירונית לדיור, שיקום והתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ (להלן – "חלמיש") מזמינה בזאת הצעות להשתתף במכרז לרכישת זכויות בעלות (במושע) במקרקעין ביפו, שפרטיו להלן (להלן – "המכרז"):

גוש
 חלקה
חלקים  במקרקעין
שטח המקרקעין
מיקום
מחיר מינימום
לא כולל מעמ

9004


2


52/100

690 מ"ר בכללותו;
(מתוכם לחלמיש 358.80 מ"ר בלתי מסויימים)

רח' הנמל 4, יפו

6,057,000 ש"ח


2.         זכויות חלמיש הינן זכות בעלות במושע (52/100 חלקים בלתי מסוימים), יתר המקרקעין הינם בבעלות עיריית תל אביב. על המקרקעין רשומות שתי הערות בדבר אתר עתיקות.
זכויות הבנייה מוענקות למגרש 2048, הכולל את בעלי הזכויות בחלקות 2 ו- 10 בגוש 9004. מובהר, כי ככל שלצורך בניה על המקרקעין יידרש שיתוף פעולה עם אחרים, האחריות לכך מוטלת על המציע בלבד, על אחריותו ועל חשבונו.

3.         ייעוד הקרקע הוא למגורים, עם חזית מסחרית.

4.         רשאים להגיש הצעה רק מציעים שהינם אזרחי מדינת ישראל, וכן תאגידים שהתאגדו כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

5.         את חוברת המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 28.2.16 ועד ליום 5.5.16 שעה 12:00 במחלקת הנכסים במשרדי חלמיש, שד' ירושלים 45 יפו, קומה שנייה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-12:00 (טל' 03-5159436) או להורידה ולהדפיסה מאתר האינטרנט של החברה (www.halamish.org ). שימת לב המציעים כי בין התאריכים 24.4.16-1.5.16, כולל, משרדי החברה יהיו סגורים ולפיכך לא ניתן יהיה לרכוש במועדים אלו את חוברת המכרז. בגין רכישת חוברת המכרז יש לשלם סך של 500 ₪+מע"מ לחוברת, אותם יש לשלם במשרדי חלמיש במועדים כמפורט לעיל. הסכום שישולם בגין החוברת לא יוחזר בשום מקרה. יובהר, כי מציע המגיש הצעה למכרז נדרש לשלם עבור מסמכי המכרז גם אם אלו הורדו ישירות מאתר החברה בחינם.

6.         לכל הצעה יש לצרף ערבות בנקאית בגובה 10% מגובה ההצעה (כולל מע"מ), וכן קבלה בגין תשלום עבור מסמכי המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז. מובהר, כי גובה הערבות ותנאיה צריכים להיות תואמים לחלוטין את האמור במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה תואמת את תנאי המכרז, אפילו תהיה ערבות מטיבה (דהיינו- בסכום הגבוה מהנדרש, במועד ארוך מהנדרש וכיוצ"ב), עשויה להיפסל על הסף.
אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או יסרב לחתום על החוזה במידה וזכה ו/או במידה וזכה – לא שילם את התשלום הראשון עפ"י ההסכם,  תהא חלמיש רשאית לחלט את מלוא סכום הערבות שניתנה לטובתה להבטחת קיומה של ההצעה, כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק.

7.          ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר מתחת למחיר המינימום.

8.          שאלות בקשר למכרז ניתן לשלוח, בפקס /מייל בלבד, לידי עו"ד שרון עזרא, פקס מס' 03-6093446 , מייל office@ezra-law.com, עד ליום 14.4.16 שעה 12:00 כל התשובות לכל השאלות יענו ויועלו לאתר החברה עד ליום 21.4.16 שעה 12:00.

9.          תיבת המכרזים להגשת הצעות נמצאת במשרדי חלמיש כמפורט לעיל. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 8.5.16 עד השעה 14:00 בצהריים.  הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מכל סיבה שהיא, לא תידון.

10.        חלמיש שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות לרבות הגבוהות ביותר.  כמו כן שומרת לעצמה חלמיש הזכות לנהל הליך תחרותי (לגבי גובה ההצעה בלבד) עם שלושת ההצעות הגבוהות ביותר.

11.        הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים בחוברת המכרז.


            
            

             חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור, שיקום והתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ

יעודי קרקע מסביב וחלקה 2


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

אריה שפר מדווח על מבנה בשלמות למכירה בנווה צדק

אריה שפר מדווח על מבנה קטן המוצע למכירה ע"י מנהלי עיזבון, ברחוב אלרואי 29 בשכונת נווה צדק.

מבנה למכירה בנווה צדק ברחוב אלרואי 29
עדכון מתאריך 13.4.16:
המועד להצגת הנכס נקבע ליום שני 18.4.2016 בשעה 19.00.
הגשת ההצעות הוארכה לתאריך 5.5.2016.

מנהלי עיזבון מציעים למכירה מבנה בשלמות, ברחוב אלרואי 29 בשכונת נווה צדק המבוקשת.
מדובר על מבנה ותיק, בן שלוש קומות, בכל קומה יחידת דיור אחת, המושכרת בשכירות חופשית.
שטח החלקה - 65 מ"ר.
החלוקה לדירות כדלקמן:

טבלת שטחי הנכס
למבנה לא קיים היתר בניה בעיריית תל אביב-יפו.
השמאי מעלה תהיות לגבי האפשרות להכשיר את המבנה, לאור העובדה שקיימות במצב הנוכחי, לא מעט אי התאמות לדרישות התב"ע, וביניהן:
גודל מינימלי לקבלת היתר בניה: 70 מ"ר. שטח החלקה - 65 מ"ר בלבד.
הצפיפות למגרש מינימלי (70 מ"ר) היא יחידת דיור אחת. במבנה זה יש שלוש.
אסורה בניית חדר יציאה לגג - קיים.

תכסית מקסימלית - 80%. הנכס בנוי ב- 100% תכסית.
הזמנה להציע הצעות למבנה בשלמות בנווה צדק

מעיון בדו"ח השמאי ניתן לפגוש אירועים הסטוריים מעניינים במורשת תל אביב, כגון העובדה שהמבנה נהרס כליל כמעט, עקב הפגזות על תל אביב, כמו גם שגרת החיכוכים עם הרשויות, לפי דוחות פקחים מהשנים 1928, 1949, 1955, 1967 ועוד.

המועד להצגת הנכס נקבע ליום שני 18.4.2016 בשעה 19.00.

הגשת ההצעות הוארכה לתאריך 5.5.2016.דו"ח שמאי למבנה בנווה צדק עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

יום חמישי, 24 במרץ 2016

אריה שפר מדווח על מכרז למכירת נכס עם הצמדות בשכונת עג'מי ביפו

אריה שפר מדווח על נכס למכירה בשטח של כ- 39 מ"ר בתוספת הצמדות במכרז של חברת עמידר, ברחוב אמונים

נכס למכירה ברחוב אמונים בשכונת עג'מי ביפו

גוש / חלקה ויחידה
כתובת

פרטי הנכס המוצע
9009/47/1 

רח' אמונים מס' 6, יפו
זכויות בעלות בנכס בשטח של 38.80 מ"ר על פי צו בית משותף ותקנון מוסכם וצמידות כמפורט בחוברת המכרז.

פרטי הנכס: 
הנכס מצוי במבנה ובו 4 יח"ד.
הנכס נמצא בקומת מרתף ומוצמדת לו קרקע א' בשטח של 103.50 מ"ר.
הכניסה לנכס (להצמדה א') מכיוון צפון - אינה חוקית.
המבנה מיועד לשימור.

צו בית משותף - אמונים 6, יפו
מחיר מינימום: 
354,000 ₪

מועד ביקור בנכס: 
יום ג' 3.5.16 בשעה 11:15

מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א' 22 במאי 2016 בשעה: 12:00.


לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן
תשריט דירה למכירה והצמדה- רחוב אמונים 6, יפועוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

אריה שפר מדווח על מכרז למכירת מבנה בגבעת עליה ביפו

אריה שפר מדווח על מבנה למכירה ברחוב יאנוש קורצ'אק ביפו, בשטח של כ- 84 עם זכויות בניה של עד כ- 244 מ"ר נוספים

מבנה למכירה ביאנוש קורצאק 10 ביפו


גוש / חלקה ויחידה
כתובת

פרטי הנכס המוצע
9002/1/1

רח' יאנוש קורצ'ק מס'  10
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של כ- 84 מ"ר וצמידויותיו וכן זכויות בניה בהיקף כולל של עד כ- 244 מ"ר , והכול  כמפורט בחוברת המכרז.

פרטי הנכס: 
על החלקה קיימים 2 מבנים ובמבנה בו מצוי הנכס קיימות 2 יחידות.
במכרז זה משווקת יחידה מס' 1 בתשריט בשטח של 84.33 מ"ר הכוללת הצמדת גגות (ו', ז', ח', ט', ע') בשטח כולל של 144.14 מ"ר + קרקעות (ב', ג') בשטח כולל של 112.40 מ"ר + סככה (א') בשטח של 16.44 מ"ר + מכולה (ד') בשטח של 9.19 מ"ר + חנייה (ה') בשטח של 21.20 מ"ר.
כמו כן נמכרות זכויות בנייה בהיקף של 172.70 מ"ר (עיקרי) ו- 72.00 מ"ר (שירות).

הצמדת קרקע המסומנת באות ג' בתשריט משמשת בפועל כמדרכה ציבורית.
על החלקה רשומה הערה בדבר הפקעה (סעיף 19). ככל הנראה ההפקעה הנ"ל נובעת מתב"ע קודמת ואינה רלוונטית - לבדיקת המתעניינים.
כל עוד לא הועברו הזכויות בנכס על שמו של הזוכה במכרז, תהא רשות הפיתוח הבעלים הרשום בנכס ולכן תידרש הסכמתה כבעלים לכל בקשה להוספת בנייה בנכסים, ויש לכך תנאים המופיעים בחוברת המכרז.מחיר מינימום: 
2,951,000 ₪

מועד ביקור בנכס: 
יום ג' 3.5.16 בשעה 11:45

מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א' 22 במאי 2016 בשעה: 12:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן