יום רביעי, 30 במרץ 2016

אריה שפר מדווח על הארכת מועד למכרז ברחוב הנמל 4, ביפו

אריה שפר מדווח כי נדחה המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ברחוב הנמל 4, מול נמל יפו

המגרש ברחוב נמל יפו 4, יפו

חברת חלמיש פרסמה שנית את המכרז למכירת חלק במושע בחלקה ברחוב הנמל 4, מול נמל יפו.
זהו פרסום חוזר, לאחר שכבר יצא מכרז דומה בשלהי שנת 2015.
לעיון בכתבה שהתפרסמה במכרז הקודם וניתוח תנאי המכרז - לחצו כאן.

לכל פרטי המכרז - לחצו כאן

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 8.5.16 עד השעה 14:00 בצהריים.
מפת גוש חלקה ברחוב הנמל 4הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מקרקעין מכרז 1-2016


  1. חלמיש, חברה ממשלתית – עירונית לדיור, שיקום והתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ (להלן – "חלמיש") מזמינה בזאת הצעות להשתתף במכרז לרכישת זכויות בעלות (במושע) במקרקעין ביפו, שפרטיו להלן (להלן – "המכרז"):

גוש
 חלקה
חלקים  במקרקעין
שטח המקרקעין
מיקום
מחיר מינימום
לא כולל מעמ

9004


2


52/100

690 מ"ר בכללותו;
(מתוכם לחלמיש 358.80 מ"ר בלתי מסויימים)

רח' הנמל 4, יפו

6,057,000 ש"ח


2.         זכויות חלמיש הינן זכות בעלות במושע (52/100 חלקים בלתי מסוימים), יתר המקרקעין הינם בבעלות עיריית תל אביב. על המקרקעין רשומות שתי הערות בדבר אתר עתיקות.
זכויות הבנייה מוענקות למגרש 2048, הכולל את בעלי הזכויות בחלקות 2 ו- 10 בגוש 9004. מובהר, כי ככל שלצורך בניה על המקרקעין יידרש שיתוף פעולה עם אחרים, האחריות לכך מוטלת על המציע בלבד, על אחריותו ועל חשבונו.

3.         ייעוד הקרקע הוא למגורים, עם חזית מסחרית.

4.         רשאים להגיש הצעה רק מציעים שהינם אזרחי מדינת ישראל, וכן תאגידים שהתאגדו כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

5.         את חוברת המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 28.2.16 ועד ליום 5.5.16 שעה 12:00 במחלקת הנכסים במשרדי חלמיש, שד' ירושלים 45 יפו, קומה שנייה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-12:00 (טל' 03-5159436) או להורידה ולהדפיסה מאתר האינטרנט של החברה (www.halamish.org ). שימת לב המציעים כי בין התאריכים 24.4.16-1.5.16, כולל, משרדי החברה יהיו סגורים ולפיכך לא ניתן יהיה לרכוש במועדים אלו את חוברת המכרז. בגין רכישת חוברת המכרז יש לשלם סך של 500 ₪+מע"מ לחוברת, אותם יש לשלם במשרדי חלמיש במועדים כמפורט לעיל. הסכום שישולם בגין החוברת לא יוחזר בשום מקרה. יובהר, כי מציע המגיש הצעה למכרז נדרש לשלם עבור מסמכי המכרז גם אם אלו הורדו ישירות מאתר החברה בחינם.

6.         לכל הצעה יש לצרף ערבות בנקאית בגובה 10% מגובה ההצעה (כולל מע"מ), וכן קבלה בגין תשלום עבור מסמכי המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז. מובהר, כי גובה הערבות ותנאיה צריכים להיות תואמים לחלוטין את האמור במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה תואמת את תנאי המכרז, אפילו תהיה ערבות מטיבה (דהיינו- בסכום הגבוה מהנדרש, במועד ארוך מהנדרש וכיוצ"ב), עשויה להיפסל על הסף.
אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או יסרב לחתום על החוזה במידה וזכה ו/או במידה וזכה – לא שילם את התשלום הראשון עפ"י ההסכם,  תהא חלמיש רשאית לחלט את מלוא סכום הערבות שניתנה לטובתה להבטחת קיומה של ההצעה, כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק.

7.          ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר מתחת למחיר המינימום.

8.          שאלות בקשר למכרז ניתן לשלוח, בפקס /מייל בלבד, לידי עו"ד שרון עזרא, פקס מס' 03-6093446 , מייל office@ezra-law.com, עד ליום 14.4.16 שעה 12:00 כל התשובות לכל השאלות יענו ויועלו לאתר החברה עד ליום 21.4.16 שעה 12:00.

9.          תיבת המכרזים להגשת הצעות נמצאת במשרדי חלמיש כמפורט לעיל. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 8.5.16 עד השעה 14:00 בצהריים.  הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מכל סיבה שהיא, לא תידון.

10.        חלמיש שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות לרבות הגבוהות ביותר.  כמו כן שומרת לעצמה חלמיש הזכות לנהל הליך תחרותי (לגבי גובה ההצעה בלבד) עם שלושת ההצעות הגבוהות ביותר.

11.        הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים בחוברת המכרז.


            
            

             חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור, שיקום והתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ

יעודי קרקע מסביב וחלקה 2


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה