יום שלישי, 4 באוגוסט 2015

שני מכרזי נדל"ן חדשים ביפו

אריה שפר מדווח על שני מכרזי נדל"ן חדשים ביפו


שני מכרזים למגרשים לבנייה בגבעת עליה ביפו, פורסמו ע"י רשות מקרקעי ישראל השבוע.1. מכרז חדש תא/160/2015 למכירת מגרש לבניית 6 יח"ד בגבעת עליה

גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
8999/12
רח' בית פלט מס' 22, ת"א-יפו
מוצעות זכויות מכר בנכס במגרש בשטח של 488 מ"ר לבניית 6 יח"ד
המגרש ברחוב בית פלט 22, יפו
פרטי המכרז
על המגרש חלות  תבע"ות תא/2660, תא/ח, תא/ע/1 .
המגרש הנדון מהווה מגרש עצמאי בגוש 2888 חלקה 22 בשלמות בשטח של 422 מ"ר.
בהתאם להוראות תב"ע תא/ 2660 המגרש מיועד לבניית 6 יח"ד.

להלן המפגעים בשטח המגרש:
*בתחום במגרש קיימים עציי נוי גבוהים.
*פתחים של חלונות לכיוון המגרש מכיוון מערב,צפון ודרום.
*בצלע הצפונית של המגרש קיים צינור ביוב.
*מבית שנמצא בצד מערב בולט לתוך השטח מזגן בקו " 0" ושרידי גגון בטון הרוס בחלקו.
*קירות וגדרות מתחמים את המגרש.

מידע תכנוני:
פתחים בבניינים בחלקות גובלות – קיימים חלונות בבניינים בחלקות גובלות לרבות מבנה בחלקה 2 הנמצאת מדרום (בית פלט 24) הכולל חלונות לכיוון המגרש בחלקו הדרום מערבי ובמבנה בחלקה 13 הנמצאת ממערב למגרש – אשר מגבילים בנייה בקו אפס. מבית שנמצא בצד מערב בולט לתוך השטח מזגן בקו " 0" ושרידי גגון בטון הרוס בחלקו.
בצלע הצפונית של המגרש קיים צינור ביוב.

מחיר מינימום

מחיר המינימום למגרש זה הינו 2,068,500 ₪ בתוספת מע"מ.
מחיר המינימום המצוין הינו 35% משומת השמאי בהתחשב בזכות הבעלות.
הוגשו לפחות 3 הצעות כשרות למגרש, יהא מחיר המינימום  35% משומת השמאי כפי שפורסם לעיל.

לא הוגשו לפחות 3 הצעות כשרות למגרש יהא מחיר המינימום 50% משומת השמאי.

המועד האחרון להגשת ההצעות 
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא בתאריך 02/11/2015 בשעה 12:00 בצהרים.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן
מפת המגרש ברחוב בית פלט 22, יפו


2. מכרז חדש תא/159/2015 לחכירת מגרש לבנייה דו משפחתית בגבעת עליה

עדכון מתאריך 4.11.15: המכרז בוטל!
המציעים יכולים לקבל את הערבות הבנקאית באופן מיידי.


גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
89999/23,62
רח' טולוז מס' 17, ת"א-יפו
מוצעות זכויות חכירה במגרש בשטח של כ -146 מ"ר לבניית 2 יח"ד

המגרש ברחוב טולוז 17, יפו
פרטי המכרז
על המגרש חלות  תבע"ות תא/2660, תא/ח, תא/ע/1 .

תאור המגרש
* גדר התוחמת את המגרש מדרום נעשתה ע"י עיריית ת"א לפי דברי הדייר והמחזיק בחלקה 24 הרב אליהו מלי.
* קיים גן משחקים על חלקה 23, ריצוף ואבני שפה.
* צלע צפונית של המגרש תחום בגדר מעקה ברזל של גן המשחקים.
* צלע מזרחית חותך את גן המשחקים במרכזו.
* צלע מערבית גובל בריצוף אבן משתלבת שביל הולכי רגל .
לעיניין הגינה המצוייה בתחום המגרש התקבל אישור העירייה לפינוי.

מידע תכנוני
א. חובת הסדר המגרש – המגרש כלול באזור מגורים ג' בתכנית 2660, נדרש הסדר קרקע לאיחוד חלקה 23 עם חלק מחלקה 62 למגרש בנייה אחד.
ב. מתקני משחק – במגרש קיים גן הכולל מתקני משחק, סככה, ריצופים, אבני שפה וספסלים. יש לתאם את פינוי המתקנים מול מחלקת שפ"ע של עיריית תל אביב.
ג. תיאום מול חברת חשמל – נדרש גומחה לתא חלוקה רשת בשטח המגרש, נדרש לסכם מיקום ארונות מונים וכניסת כבלים למגרש בשלב תאום תכנון.
ד. תיאום מול בזק – קיימת תשתית תת קרקעית של בזק בתחום המגרש.
ה. תאומים נוספים – יש לתאם את התכנון מול עיריית ת"א צוות יפו לפני הגשת הבקשה.
ו. הוראות שימור – המגרש כלול באזור בעל ערכים עירוניים ואדריכליים מיוחדים, כל זכויות הבנייה המוקנות בחוק מותנות בהתאמה להוראות השימור המפורטות בתכנית 1990
ז. סביבה חופית - יש להתייחס להוראות תמ"א 13 לגבי מגבלות בניה כפוף לחוק שמירת הסביבה החופית.
ח. בניה ירוקה – עמידת היתר בניה בהתאם לדרישות ע"פ ת"י 5821.

נדרש הסדר קרקע לאיחוד חלק מחלקות 23 ו - 62 למגרש בניה אחד. היתר בניה יותנה בהכנת ואישור תוכנית לאיחוד וחלוקה עפ"י סעיף 62 א' לחוק, או לחלופין, רשאית הוועדההמקומית להתיר איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים אם נוכחה כי החלוקה החדשה
תואמת את אופי האזור ומסייעת למימוש הזכויות, וזאת בתשריט חלוקה עפ"י סעיף 137 לחוק.

קווי בניין עפ"י התוכנית הם:
קדמי- 0 מ'
אחורי 2 מ'
צדדי ימני - 0 מ'
צדדי שמאלי 2 מ'
עפ"י 2660 - אזור מגורים ג' .

הנחה בקרקע למציעים שהינם חיילי מילואים פעילים
תשומת לב המציע שעפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1261 מיום 20.12.2012 , מציע שנכלל בהגדרת חייל מילואים פעיל יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע שהוצע על ידו במכרז ע"י הפחתת התמורה בשיעור של 15%, לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 50,000 ₪ כולל מע"מ.
ההנחה תנתן עבור יח"ד אחת בלבד.

מחיר מינימום

מחיר המינימום למגרש זה הינו 767,585 ₪ בתוספת מע"מ.

המועד האחרון להגשת ההצעות 
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא בתאריך 02/11/2015 בשעה 12:00

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

מפת המגרש ברחוב טולוז 17, יפו
עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

2 comments: