יום ראשון, 2 בנובמבר 2014

אריה שפר מדווח על מכרז להפעלת נכס ביפו העתיקה

אריה שפר מדווח על הזמנה להציע הצעות להפעלת נכס ביפו העתיקה בהליך דו-שלבי

1. החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלת נכס בכיכר קדומים ביפו העתיקה. מדובר בגלריה הבנויה בסגנון ייחודי טיפוסי למקום, והיא תימסר למפעיל במצבה as is והשימוש בה יהיה בהתאם למותר על-פי כל דין ובכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים כחוק (להלן - "הגלריה" או "הנכס").
2. תקופת ההפעלה לפי ההסכם תהיה שנה. לחברה הזכות הבלעדית להאריך את התקופה לתקופה או תקופות נוספות ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על תקופה של 4 שנים, ובסך הכל 5 שנים, והכל כמפורט במסמכי ההליך.
3. ההצעות בהליך יתייחסו לשימוש המוצע בנכס וכן לגובה דמי השימוש החודשיים המוצעים.  השימושים המותרים יהיו בהתאם לייעוד המקום קרי: עסק בתחום התיירות ו/או תרבות ו/או אמנות (כגון: סטודיו לאמן ו/או למעצב/ גלריה לאומנות/ בית קפה), השימוש המוצע יהא טעון אישור של החברה כי מדובר בשימוש מותר, מציעים יהיו רשאים להציע מספר שימושים מותרים וחלופיים לנכס ובלבד שבפועל, ייעשה במקום שימוש אחד.
4. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהפעלת עסק מסוג השימוש (או השימושים במקרה שבו הציע מספר שימושים חלופיים) שהוא מציע להפעיל בנכס.
5.  ניתן לראות את הנכס ולקבל את מסמכי ההליך בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00 בין התאריכים 19.10.14 עד ה- 6.11.14 בתאום מראש בטלפון  6828006 - 03. לא מוטלת על המציעים החובה לראות את הנכס.
6.  את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות כמפורט במסמכי ההליך על-גבי טופס הצעה מלא וחתום הכולל את הסכם השימוש חתום על-ידי המציע, במשרדי החברה לא יאוחר מיום 9.11.14 בשעה 12:00, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעות שתוגשנה לאחר המועד הזה.
7. כמפורט במסמכי ההליך, מדובר בהליך דו שלבי המורכב משקלול רכיב האיכות (60%) ורכיב המחיר (40%).
8. מובהר בזה כי ההליך לבחירת ההצעה הזוכה אינו מכרז, על כל הכרוך בכך. 
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה זו, להאריך את המועד להגשת הצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות או לנקוט בכל הליך שתמצא לנכון. 
10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי ההליך וההסכם, האמור במסמכי ההליך וההסכם יגבר.
11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.
סמטת מזל דגים 17, יפו העתיקה, טלפון: 03-6828006


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה